1887–1967

Artykuł poniższy został opublikowany przed IX Igrzyskami Olimpijskimi w Amsterdamie w 1928.

Wacław Piotrowski przy pracy
nad obrazem "Skok" wysłanym
ostatnio na wystawę do
Amsterdamu
(zdjęcie i podpis z artykułu)

Kostrzewski na płotku
(zdjęcie z reprodukcji)

Fotografia
Sfefana Kostrzewskiego
podczas biegu przez płotki

Z  PRACOWNI ARTYSTY

Edward Kozikowski

Pierwsze wystąpienie Wacława Piotrowskiego na widownię publiczną przypadło na czasy wielkiej Wojny Europejskiej. W epoce krwawych zmagań o wolność narodów, wystawa obrazów Piotrowskiego przeminęła w Polsce niepostrzeżenie, bez szczególniejszej uwagi. Z tych względów nie od rzeczy będzie przypomnieć czytającemu ogółowi o artyście. którego dzieła zagranicą cieszyły się i cieszą dobrze zasłużonem uznaniem, a którego jedna z ostatnich kompozycyj "Skok", przedstawiająca szybkobiegacza w momencie brania przeszkody, powędrowała do Amsterdamu na Międzynarodową Wystawę "Sport w sztuce", urządzoną w związku z IX Olimpiadą.

Wacław Piotrowski jest malarzem charakterów ludzkich. Śladem Pabla Picasso z pierwszego okresu twórczości. ukochał Piotrowski dramat ludzkiej nędzy, lata całe spędzając na malowaniu włóczęgów ulicznych i biedaków z domów noclegowych. Piętnastoletnia świadoma praca eksperymentalna wydała pozytywne rezultaty w postaci pogłębienia charakteru głowy ludzkiej. Kilkaset obrazów, owoc długoletniego wysiłku twórczego, zawiezionych do Paryża w roku 1919, spotkało przychylne przyjęcie zarówno ze strony krytyki, jak i publiczności. Piotrowski przez kilka lat wystawia na przemian w "Société Nationale des Beaux Arts", "Société des Artistes Français" i w "Salonie d'Automne". Wśród licznych pochlebnych głosów zwraca uwagę głos poważnego krytyka francuskiego, Thiebault-Sissona, obecnie nieżyjącego, w "Temps". Rząd francuski zakupuje jedną z prac Piotrowskiego do zbiorów muzealnych. W roku 1920 artysta otrzymuje zaproszenie od najpoważniejszego międzynarodowego stowarzyszenia artystów "The International Society of Sculptors, Painters and Gravers" i bierze udział w wystawie londyńskiej. Zaznaczyć godzi się, że Piotrowski zdobywa uznanie Paryża i Londynu wartościami wyprodukowanemi samorodnie w kraju. Kilka lat bezpośredniego obcowania z Zachodem wywiera pewien wpływ na twórczość artysty. Przetrawiwszy zasób wrażeń w sposób swoisty, właściwy ukształtowanym indywidualnościom, Piotrowski występuje w r. 1927 w Warszawie na Wystawie Reprezentacyjnej Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków z pierwszą kompozycją "Łobuzy" (Nagroda m. st. Warszawy), w której zużytkowuje doświadczenia, zdobyte w długoletniej pracy nad charakterem głowy ludzkiej, koordynując je z reminiscencjami nowoczesnych zdobyczy w sztuce plastycznej. Artysta dokonywa śmiałej i trudnej syntezy dawnego realizmu z nową sztuką abstrakcji. Przejście to pozornie wydaje się niepozbawione cech naturalności. W istocie są to dwie epoki, różniące się od siebie zasadniczo i przejście z jednej do drugiej, to nie proces naturalny, lecz wielki wysiłek świadomości woli oraz wiara w siły twórcze: Z jednej strony mamy do czynienia z dwudziestoma latami pracy, opartej na intuicji artystycznej, czystości i ciągłości wrażeń oraz uwielbieniu dla natury, z drugiej zaś ze świadomością intelektu, wolą twórczą, która w logicznych konstrukcjach kompozycyjnych zamyka całą miłość dla wyczarowanej treści. Wacław Piotrowski wyszedł z założeń impresjonistycznych, rozszerzających znacznie skalę bogactwa kolorystycznego. Przy pomocy plam barwnych, umiejętnie zespalanych, artysta ujawnia charakter typu. W tem dążeniu do wydobycia z modelu pełni wyrazu wiąże się Piotrowski do pewnego stopnia z dążeniami ekspresjonistycznemi. Późniejsze łamanie płaszczyzny w sposób modernistyczny, zastosowane w "Łobuzach", "Skoku" i innych obrazach, znajduje też głębokie uzasadnienie w charakterze i upodobaniach twórczych artysty.

Edward Kozikowski


Wacław Piotrowski pozuje przy swoim obrazie na potrzeby artykułu

Kostrzewski na płotku, 1928. Obraz ten był również nazywany "Skok" oraz "Na płotku", a na wystawie olimpijskiej w muzeum miejskim w Amsterdamie z okazji IX Igrzysk Olimpijskich w 1928 tamże, był pokazywany pod nazwą "Sur la haie". W 1955 roku został kupiony przez Muzeum Sportu (dzisiaj Muzeum Sportu i Turystyki) w Warszawie. Zdjęcie z reprodukcji lub z innego zdjęcia

Ostatnie zmiany w witrynie: 2010-06-12  •  Debiut online: 2010-02-10  •   •  Zmiana tła
×
SPIS KOLORÓW TŁA
AliceBlue
Aqua
Aquamarine
Azure
Beige
Bisque
Black
BlanchedAlmond
Blue
BlueViolet
Brown
BurlyWood
CadetBlue
Chartreuse
Chocolate
Coral
CornflowerBlue
Cornsilk
Crimson
Cyan
DarkBlue
DarkCyan
DarkGoldenRod
DarkGray
DarkGreen
DarkKhaki
DarkMagenta
DarkOliveGreen
DarkOrchid
DarkRed
DarkSalmon
DarkSeaGreen
DarkSlateBlue
DarkSlateGray
DarkTurquoise
DarkViolet
Darkorange
DeepPink
DeepSkyBlue
DimGray
DodgerBlue
FireBrick
FloralWhite
ForestGreen
Fuchsia
Gainsboro
GhostWhite
Gold
GoldenRod
Gray
Green
GreenYellow
HoneyDew
HotPink
IndianRed
Indigo
Ivory
Khaki
Lavender
LavenderBlush
LawnGreen
LemonChiffon
LightBlue
LightCoral
LightCyan
LightGoldenRodYellow
LightGreen
LightGrey
LightPink
LightSalmon
LightSeaGreen
LightSkyBlue
LightSlateGray
LightSteelBlue
LightYellow
Lime
LimeGreen
Linen
Magenta
Maroon
MediumAquaMarine
MediumBlue
MediumOrchid
MediumPurple
MediumSeaGreen
MediumSlateBlue
MediumSpringGreen
MediumTurquoise
MediumVioletRed
MidnightBlue
MintCream
MistyRose
Moccasin
NavajoWhite
Navy
OldLace
Olive
OliveDrab
Orange
OrangeRed
Orchid
PaleGoldenRod
PaleGreen
PaleTurquoise
PaleVioletRed
PapayaWhip
PeachPuff
Peru
Pink
Plum
PowderBlue
Purple
Red
RosyBrown
RoyalBlue
SaddleBrown
Salmon
SandyBrown
SeaGreen
SeaShell
Sienna
Silver
SkyBlue
SlateBlue
SlateGray
Snow
SpringGreen
SteelBlue
Tan
Teal
Thistle
Tomato
Turquoise
Violet
Wheat
White
WhiteSmoke
Yellow
YellowGreen